GDPR - Lagen om behandling av personuppgifter

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som kommer bli en lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR kommer ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.

Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndigheten som kommer kontrollera detta. I Sverige heter denna myndighet Integritetskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. På deras hemsida finns mer information och hjälp som du kan ta del av för att ta reda på vad du behöver göra. https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Behandling av personuppgifter

Lagen handlar om hur du ska behandla personuppgifter, vilket är två viktiga begrepp att förstå. Personuppgifter kan förklaras som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar enskild person (även kallad registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer, eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Behandling av dessa uppgifter innebär att du genomför en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på sådan behandling är insamling, strukturering, lagring, bearbetning, spridning eller radering.

Personuppgifter som är känsliga

Det finns en kategori som är extra viktig att känna till väl och ta hänsyn till, det är känsliga personuppgifter. Några exempel på känsliga personuppgifter är filosofisk övertygelse, politiska åsikter, religon, medlemskap i en fackförening, etniskt ursprung, genetiska uppgifter eller sexualliv och hälsa. Läs mer om Känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer Läs mer om känsliga personuppgifter här.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Det finns två roller du bör känna till gällande GDPR, Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig (PuA) är den som enligt lagen har det yttersta ansvaret. PuA bestämmer ändamål och medel för behandlingen och informera de personer vars personuppgifter behandlas och ska säkerhetsställa den personuppgiftsbiträdes efterlevnad. Personuppgiftsbeträde (PuB) behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvarige räkning och har ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna.

Ansvarig och biträde för uppgifter i Mowin tjänster

All behandling av personuppgifter i programmen är du som kund personuppgiftsansvarig för. Mowin är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen. Mowin tekniska och organisatoriska åtgärder finns beskrivet under Säkerhet.

Mowin som personuppgiftsansvarig

All behandling av personuppgifter om dig som kund, användare eller deltagare på våra utbildningar är vi personuppgiftsansvariga över när du beställer Mowin tjänster, kontaktar oss eller anmäler dig till någon av våra utbildningar. Vad vi gör, eller inte gör, med dina personuppgifter har vi beskrivit i vår Integritetspolicy.

Grundläggande principer i GDPR

Lagen bygger på 7 grundläggande principer:

  • Laglighet, korrekthet och öppenhet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
  • Ansvarsskyldighet

Vad de grundläggande principerna innebär kan du läsa om på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rättsliga grunder

I uppfyllnad av principen om laglighet, korrekthet och öppenhet behöver du ha stöd i dataskyddsförordningen för att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten. Dessa rättsliga grunder handlar om att du behöver ha ett samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, grundläggande intressen, allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning för att få behandla personuppgifter.

Rättslig grund för uppgifter i Mowin tjänster

Vilka rättsliga grunder som finns för behandlingen av personuppgifter i Mowin tjänster måste du som personuppgiftsansvarig ta reda på och dokumentera. Det kan variera från fall till fall beroende på verksamhet, vilka lagar ni behöver följa, om ni samlar in uppgifter som krävs eller som kan vara bra att ha.

Ostrukturerat material

I PUL har vi i Sverige haft en undantag där vi inte behövt tänka på hur personuppgifter behandlas, detta undantag heter “Missbruksregeln”. Det har inneburit att vi har kunnat haft personuppgifter i så kallat ostrukturerat material, vilket är löptext och fritext som exempelvis dokument, e-post, hemsidor eller anteckningsfält i system. Missbruksregeln försvinner nu i och med GDPR och innebär att du behöver kartlägga vilka personuppgifter som finns i allt ostrukturerat material och behöver börja hantera detta på samma sätt som med strukturerat material.

Prova Mowin gratis!

Prova Mowin med alla funktioner och integrationer helt kostnadsfritt.

Boka genomgång